Inkluderings och jämställdhetsplan

Perioden 2023-2026

SYFTE/ MÅL: 

Trollhättans Judoklubb strävar efter att vara en modern och lärande idrottsförening, där vi verkar för att inkludera alla. Oavsett kön, könsidentitet/uttryck, funktionalitet, ålder, religion/trosuppfattning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet/hudfärg, talang och ekonomisk förmåga, ska känna sig inkluderade och likabehandlade på alla nivåer. Vi har en tydlig tävlingsprofil i allt vi gör, dels genom utveckling av tävlingsjudokas, dels genom att vi arrangerar flera tävlingar på olika nivåer. Alla ska få möjlighet att vara en del av detta oavsett förutsättningar. Att vara en tävlingsklubb innefattar även flera olika roller som coacher, teknik, tävlingsledare, sjukvård, domare och funktionärer. 

BAKGRUND: 

Trollhättans Judoklubb grundades 1966 och har som de flesta föreningar växt och minskat om vartannat genom åren. De sista 10-åren har vi dock växt stadigt, blivit stabilare i vår ledning, nått framgångar på tävlingar och breddat vårt utbud. Vi har även utvecklats till att bli en mer inkluderande och jämställd judoklubb. Detta har delvis varit medvetna val och strategier men även ett faktiskt utfall av att vi varit tvungna att förändras och utvecklas tillsammans. Dels genom en öppenhet och transparens i allt vi gör, dels genom att vi i möjligaste mån utbildar våra ledare, tränare, föräldrar och medlemmar i Riksidrottsförbundets och Svenska judoförbundets olika kurser och program. 

VÄRDEGRUND: 

Trollhättans Judoklubb arbetar aktivt med svenska judoförbundets värdegrund. Den utgör basen i allt vårt arbete. Dels som diskussioner med de yngre medlemmarna och informativt med de äldre. Läs mer om värdegrund längst ned i detta stycke.  

Artighet, Hederlighet, Mod, Respekt, Självkontroll, Vänskap, Ärlighet & Ödmjukhet 

JÄMSTÄLLDHET: 

På nationell nivå har svenska judoförbundet ett mål om 50/50 fördelning mellan kvinnor och män bland sina medlemmar. Det ska genomsyras i medlemmar, tränare och styrelse och snittet i judo är ca: 30% kvinnor / 70% män.     

I Trollhättans judoklubb jobbar vi aktivt för att nå dessa mål och vi är per idag ganska långt fram avseende tränare och styrelsen men ligger runt snittet på medlemmar. Dock är andelen aktiva judokas som regelbundet är på mattan bättre fördelat än antalet medlemmar totalt. Då vi är en tävlingsinriktad klubb är kanske det viktigaste utfallet att mäta och här ligger vi över målen på ungdomssidan. Vår huvudtränare är kvinna och även distriktsansvarig för Judo5 verksamheten (satsning på att utveckla judo för tjejer), en förebild. Vi har i snitt 2 unika Judo5 aktiviteter per år enbart för tjejer vilket stärker banden, gemenskapen och viljan att fortsätta träna i klubben även i upp tonåren. 

 • Tränare: 7 kvinnor (63,64%) och 4 män (36,36%) 
 • Styrelsen inklusive valberedningen: 5 kvinnor (50%) och 5 män (50%) 
 • Medlemmar totalt: 36 kvinnor (28,13%) och 92 män (71,88%) (Bilaga 2) 
 • Aktiva judokas som tränat regelbundet 2023: 24 Kvinnor (32,00%) och 51 män (68,00%)  
 • Tävlingar 2023 Alla: 72 tjejer (44,17%) och 91 killar (55,83%)  
 • Tävlingar 2023 Barn: 35 tjejer (36,46%) och 61 killar (63,54%) 
 • Tävlingar 2023 Ungdom: 37 tjejer (55,22%) och 30 killar (44,88%)  
 • Medlemmar i elitverksamhet: (RIG, Elitcenter, Utvecklingsgrupp, Landslag) 3 kvinnor (75%) och 1 man (25%) 
 • Domare: 2 kvinnor (50%) och 2 män (50%) 

MÅNGFALD & INKLUDERING: 

För oss i Trollhättans Judoklubb är begreppet inkludering det vi brinner mest för. Inkludering är för oss, det som gör att vi utvecklas som klubb och att vi blir en naturlig mötesplats, där judon står i centrum men vi möts i våra olika förutsättningar, bakgrunder, livsåskådningar och möjligheter. På våra träningar som är basen i vår verksamhet, har vi breddat oss utöver de vanliga passen utifrån ålder och nivå med öppna pass där alla får träna tillsammans. 

-Vi erbjuder falltrygghet för äldre inom ramen för Judo4Balance konceptet samt Riksidrottsförbundets Idrott65+. 

-Vi erbjuder stor och liten träning med fokus på både de minsta barnen samt deras vårdnadshavare. 

-Vi jobbar aktivt med att vara en ekonomiskt stöttande klubb där vi står för avgifter på prioriterade tävlingar och läger så alla kan delta oavsett ekonomisk förmåga. Läs mer: https://www.trollhattansjk.se/policys-avseende-avgifter-och-ledare-vid-lager-och-tavling/ 

-Vi har provat på och vill utveckla vår uppsökande verksamhet i utanförskapsområden. 

-Vi utvecklar vår elitverksamhet parallellt med vår ordinarie verksamhet där ”dörren” är öppen åt bägge håll. 

-Vi ”toppar” inte vår tävlingsverksamhet utan alla, oavsett talang har samma förmåner och möjligheter att delta så länge man har rätt ålder och rätt nivå på sitt bälte i enlighet med förbundets inställning till elitverksamhet. Läs mer om förbundets inställning till elitverksamhet för unga här: https://judo.se/2019/11/judoforbundets-installning-till-elitverksamhet-for-unga/ 

-Vi lyfter medvetet fram underrepresenterade grupper bland våra ledare och tränare för att vara en del av vårt ansikte utåt som inåt i klubben. Vi är en platt organisation där vilja och engagemang stöttas och uppmuntras. 

-Vi erbjuder våra sponsorer möjligheten att punktmarkera sina bidrag. Vi har just nu 5 olika pelare/områden: Elitsatsning, tävlingsgrupp, barnverksamheten (6-12år), utbildning och Judo5 verksamheten. Vi tror att fördelarna med den här möjligheten överväger, då vi synliggör externt och internt olika områden där vi vill/kan/bör utveckla oss. 

-Vi har ett helt fristående ungdomsråd som driver egna barn och ungdomsaktiviteter men de har även ett uppdrag att vara en gemensam röst gentemot ledare och styrelse i frågor dom vill driva.   

-Vi driver även frågor och möjligheter om inkluderande tävlingsmöjligheter där det idag finns hinder som till exempel möjlighet att tävla i sport hijab samt hur ett tävlingsformat för icke binära skulle kunna utformas i framtiden.

FOKUSOMRÅDEN: 

 • Utveckla vår verksamhet mot underrepresenterade grupper med uppsökande verksamhet. 
 • Kunna erbjuda flera olika träningsformer och inriktningar i framtiden. (Judofys, A-Judo osv) 
 • Att ge förutsättningar för tillväxt som fler tränare, mer träningstillfällen, flera inriktningar, större dojo. 
 • Vara den första klubben i Sverige att erbjuda ett genomtänkt och rättvist tävlingsformat för icke binära. 
 • Öka antalet kvinnliga medlemmar i klubben 
 • Vi behöver fortsätta vårt aktiva arbete avseende jämlikhet hos våra tränare och styrelsen 

ÅTGÄRDER: 

 • Utse en ansvarig för vår uppsökande verksamhet samt finna ekonomiska lösningar för extra mattor, förvaring samt transportmöjlighet. 
 • Tillsätta en arbetsgrupp som kan hitta en större dojo alternativt få flera timmar på mattan. 
 • Utöka antalet tränare anpassat utifrån vår tillväxt. 
 • Tillsammans med svenska judoförbundet ta fram ett rättvist tävlingsformat för icke binära. 
 • Vi behöver öka våra insatser för en bättre fördelning på antalet medlemmar, få flera aktiva kvinnliga judokas. 
 • Årligen avsätta tid och pengar för utbildningar för våra medlemmar 
 • Få fler medlemmar att delta på Svenska judoförbundets olika projekt och utbildningar. 

UPPFÖLJNING: 

 • Granska och årligen följa upp vår policy för inkludering och jämställdhet, fokus och åtgärder! 
 • Ta fram årlig statistik av våra medlemmar för att kunna mäta trender. Finns det snedfördelning? 
 • Ta fram årlig statistik på den ekonomiska fördelningen inom klubben. Finns det orättvisor? 
 • Årlig enkät bland våra medlemmar hur de uppfattar miljön i Trollhättans judoklubb? 

Svenska Judoförbundets värdegrund  

Artighet (courtesy), det är att alltid uppträda korrekt mot andra. Det spelar ingen roll vem du är, var du kommer ifrån, eller vad som gjort att just du är här. Alla människor är värda att bemötas med artighet. 

Hederlighet (honour), handlar för judoutövare om att hålla det vi lovar. Att vi alltid håller de överenskommelser som vi gör med den vi tränar med och att den kan lita på att vi ska hjälpa varandra att bli bättre tillsammans. Att varje judoutövare har ett ansvar för välbefinnandet hos den som den tränar med. 

Mod (courage), det är att våga göra det som är rätt även om det också finns rädsla. Vi tränar på att vara modiga varje träning då vi prövar saker som vi ännu inte lärt oss helt eller när vi låter oss bli kastade. Judoträning är att våga bjuda på sig själv och att våga pröva det som vi lärt oss. 

Respekt (respect), genom att visa respekt skapas förtroende. Det handlar om att vara lyhörd och tålmodig och respektera andra människor. Respekten för varandra är en av de viktigaste och kanske mest framträdande grunderna för judo. Vi visar vår respekt på varje träning genom att alltid buga till den vi tränar med, till vår grupp och också till vår klubb/träningslokal. 

Självkontroll (self control), att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och sitt humör. När vi tränar på teknik övar vi oss hela tiden i att ha god kontroll på både oss själva och den vi tränar med. När vi övar på kampmomentet eller tävlar kommer vi att både lyckas och misslyckas, både vinna och förlora. Alla de situationerna kan vi lära oss något av utan att tappa kontrollen över vårt uppförande. 

Vänskap (friendship), är det yttersta målet med judo. det handlar om att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbing. Genom att vara fysiskt väldigt nära varandra på judoträningen är det lättare att utveckla en vänskap. Vi relaterar också till en människa i taget – vår träningspartner – men med flera olika i vår grupp på varje träning. Det skapar bra förutsättningar för en god och växande vänskap. 

Ärlighet (sincerity), det är att säga vad man tycker utan att såra någon, tala osanning eller ha dolda syften. När vi tränar judo så behöver vi ofta ge varandra feedback och hjälpa varandra att bli bättre och utvecklas. Eftersom judo alltid utövas i grupp så behöver vi även hjälpa varandra att fungera så bra som möjligt i gruppen också. 

Ödmjukhet (modesty), det är ödmjukt att känna till både sina styrkor och sina svagheter och agera utifrån den kunskapen. Alla på en judoträning är lika viktiga och lika välkomna oavsett grad, kunskapsnivå eller tidigare erfarenhet. En viktig princip inom judo är att ömsesidig hjälp leder till ömsesidig välgång. 

Jämställdhetsansvariga i Trollhättans Judoklubb är: Pierre Kördel & Catrine Mattsson